همنورد

همنورد

196

گر پریشان خاطری باکوه درد ودل بگوی
تا دلت ارام گیرد در دل شیدای کوه

Medlem siden marts 2018