-
-
2.642 m
1.762 m
0
2,3
4,6
9,19 km

Vist 2423 gange, downloadet 20 gange

tæt på Incles, Canillo (Andorra)

CA:
El descens del Majol de Cabana Sorda i pic contigu és un recorregut fàcil ubicat a la Vall d’Incles.

Punt de sortida: Aquest és un itinerari plantejat en dues jornades, tot i que és possible fer-lo en una de sola. Aprofitarem la bona ubicació del refugi de Cabana Sorda i el seu bon estat per passar-hi la nit i així començar ben d'hora la segona jornada. L'accés el farem des de l'inici de la carretera de la vall d'Incles on deixarem els vehicles. Depenent de la quantitat de neu i el moment de la temporada podrem entrar més o menys amb els cotxes. Caminarem per la carretera i un cop passat un conjunt de bordes i una ermita, trobarem a la nostra esquerra un congost que manté força la neu i que en èpoques primaverals encara podrem pujar per agafar alçada i arribar prop de les basses de les Salamandres. Direcció nord remuntarem pel llom del cim que ens portarà directament pel seu vessant nord a l’estany. Podrem fer cim o no depenent de les condicions de la neu i de les ganes. Tant si es fa cim i es baixa per la collada del pic de la Coma de Varilles com per les Pales de Cabana Sorda, el descens ens porta a l’estany i refugi de Cabana Sorda. 2a jornada: sortint del refugi remuntem el vessant nord del Majol de Cabana Sorda fent ziga zaga i en poc més de 40 minuts ens plantem al cim. Un altra opció es continuar crestejant al NO per anar a buscar el cim següent que amb una mica més d'alçada també té una bona pala per al descens directe igualment al refugi.

Descens 1a jornada: El descens al refugi des del cim o les pales amples de Cabana Sorda en el seu vessant nord no comporta cap dificultat, amb una pendent mitjana de 35-40o que cau directament a l’estany.

Descens 2a jornada: Tant el descens del Majol de Cabana Sorda com el del pic del costat són molt similars: grans pales amples piramidals amb pendent regular i constant que no sobrepassa els 40o, la qual cosa dóna la possibilitat de fer girs amples amb certa velocitat si la neu ho permet. El descens per tornar al punt d'inici el farem en direcció sud buscant espais oberts entre el bosc per sortir al mateix congost de pujada i seguidament a la carretera.

Zona d’aparcament: (42°35'44.19"N i 1°40'27.00"E).
Desnivell baixada: 30-40°

EN:
The descent of el Majol de Cabana Sorda and the adjacent peak is an easy route in the Incles Valley.

Start point: This is a route planned for two days, although it is possible to do it in just one. We will take advantage of the good location of the Cabana Sorda mountain hut and its good state to spend the night there and start the second day early. We access from the start of the road to the Incles Valley, where we will leave the vehicles. The distance we can go up with the cars will depend on the snow and the part of the season. We will walk along the road and after a series of ‘bordes’ and a hermitage, on the left we find a canyon that maintains the snow very well and even in the spring we can climb up it to gain height and reach the Salamandres ponds. Northwards, we will climb the ridge that takes us directly to the lake on the northern side. We might be able to get to the summit depending on the snow conditions and our will. Both if we do the summit and go down the Coma de Varilles peak mountain pass, and if we take les Pales de Cabana Sorda, the descent leads us to the Cabana Sorda lake and mountain hut. 2nd day: leaving the hut, we zigzag up the northern side of el Majol de Cabana Sorda in a little over 40 minutes to the summit. Another option is to continue to follow the crest NW to the next summit, which is little higher and also has a good face for a direct descent to the mountain hut.

Descent 1st day: The descent to the mountain hut from the summit or the Cabana Sorda wide face on the northern side is not difficult and has an average gradient of 35°-40° falling directly into the lake.

Descent 2nd day: The descent of el Majol de Cabana Sorda and the peak next to it are very similar, large wide pyramidal faces with a regular and constant gradient not more than 40°, which allows us to do wide turns with a certain speed if the snow allows. The return to the start point will be southwards, seeking open areas between the forests to come out onto the same canyon we climbed and then onto the road.

Parking area: (42°35'44.19"N and 1°40'27.00"E).
Drop: 30-40°

ES:
El descenso del Majol de Cabana Sorda y pico contiguo es un recorrido fácil ubicado en el valle de Incles.

Punto de salida: Se trata de un itinerario planteado en dos jornadas, aunque puede realizarse en una sola. Aprovecharemos la buena ubicación del refugio de Cabana Sorda y su buen estado para pasar la noche y así empezar muy pronto la segunda jornada. El acceso lo realizaremos desde el inicio de la carretera del valle de Incles donde dejaremos los vehículos, dependiendo de la cantidad de nieve y el momento de la temporada podremos entrar más o menos con los coches. Caminaremos por la carretera y una vez hayamos pasado un conjunto de bordas y una ermita, encontraremos a nuestra izquierda un desfiladero que mantiene bastante la nieve y que incluso podremos subir en épocas primaverales para tomar altura y llegar cerca de las balsas de las Salamandres. En dirección norte remontaremos por el lomo de la cima que nos llevará directamente por su vertiente norte al lago. Podremos llegar a la cima o no dependiendo de las condiciones de la nieve y de las ganas que tengamos. Tanto si se llega a la cima y se baja por el collado del pico de la Coma de Varilles como por las Pales de Cabana Sorda, el descenso nos lleva al lago y al refugio de Cabana Sorda. 2.ª jornada: partiendo del refugio remontaremos la vertiente norte del Majol de Cabana Sorda haciendo zig-zag y en poco más de 40 minutos nos plantaremos en la cima. Otra opción es continuar cresteando hacia el NO para ir a buscar la cima siguiente que con un poco más de altura también tiene una buena pala por el descenso directo igualmente al refugio.

Descenso 1.ª jornada: El descenso al refugio desde la cima o las palas anchas de Cabana Sorda en su vertiente norte no comporta ninguna dificultad, con una pendiente media de 35-40o que cae directamente al lago.

Descenso 2.ª jornada: Tanto el descenso del Majol de Cabana Sorda como el del pico de al lado son muy similares, grandes palas anchas piramidales con pendiente regular y constante que no sobrepasa los 40o, lo que da la posibilidad de realizar giros anchos con cierta velocidad si la nieve lo permite. El descenso para regresar al punto de inicio lo realizaremos en dirección sur buscando espacios abiertos entre el bosque para salir al mismo desfiladero de subida y seguidamente a la carretera.

Zona de aparcamiento: (42°35'44.19"N y 1°40'27.00"E).
Desnivel bajada: 30-40°

FR:
La descente du Majol de Cabana Sorda et du pic contigu est un parcours facile situé dans la vallée d’Incles.

Point de départ : C’est un circuit proposé sur deux jours, bien qu’il soit possible de le faire en une seule journée. On profitera de l’emplacement idéal du refuge de Cabana Sorda, en bon état, pour passer la nuit et commencer la deuxième journée très tôt. L’accès se fera depuis le début de la route de la vallée d’Incles, où on garera les véhicules ; suivant la quantité de neige et le moment de la saison, les voitures pourront entrer plus ou moins loin. Marcher sur la route et après un ensemble de bordeset un ermitage, on apercevra sur la gauche une gorge qui conserve bien la neige et qu’il sera encore possible d’escalader au printemps pour prendre de la hauteur et arriver près des bassins des Salamandres. Direction Nord, remonter par le flanc du sommet qui mène directement au lac par son versant nord. On grimpera ou pas jusqu'au sommet, suivant les conditions d'enneigement et l'envie de chacun. Que l’on monte ou pas au sommet et que l’on descende par le col du pic de la Coma de Varilles, ou par les pentes de Cabana Sorda, la descente mène au lac et au refuge de Cabana Sorda. 2e jour : en quittant le refuge, on remontera le versant Nord du Majol de Cabana Sorda en zigzaguant pendant un peu plus de 40 minutes jusqu’au sommet. Une autre option consiste à rester sur la crête au NO pour rejoindre le sommet suivant, un peu plus haut, d’où une pente importante mène directement au refuge.

Descente 1er jour : La descente au refuge depuis le sommet ou les vastes pentes de Cabana Sorda sur le versant nord ne comporte aucune difficulté, avec une inclinaison moyenne de 35º-40º qui mène directement au lac.

Descente 2e jour : La descente du Majol de Cabana Sorda et la descente du pic d’à côté se ressemblent beaucoup : de grandes pentes larges en forme de pyramide, avec une inclinaison régulière et constante qui ne dépasse par 40º, ce qui permet de faire de grands virages à une vitesse certaine si la neige le permet. La descente pour revenir au point de départ se fera en direction Sud, à travers des espaces ouverts dans le bois pour arriver à la même gorge de montée puis à la route.

Zone de stationnement : (42°35'44.19"N et 1°40'27.00"E).
Dénivelé descente : 30-40°

PT:
A descida do Majol de Cabana Sorda e pico contíguo é um percurso fácil localizado no Vale de Incles.

Ponto de partida: Este é um percurso que se planeou para duas jornadas, embora seja possível realizá-lo em um único dia. Aproveita-se a boa localização e o bom estado do Refúgio de Cabana Sorda. Pernoita-se neste refúgio para começar a segunda jornada bem cedo. O trajeto começa no início da estrada do Vale de Incles, onde se deixam os veículos (segundo a quantidade de neve e o momento da temporada, o espaço permite albergar mais ou menos viaturas). Caminha-se pela estrada e, depois de passar por um conjunto debordes(casas rústicas típicas andorranas) e uma capela, vê-se à esquerda um desfiladeiro que costuma ter muita neve mesmo na primavera. Sobe-se por ele para ganhar altura e chegar próximo das Basses de les Salamandres (cisternas). Sobe-se, em direção ao norte, pelo dorso do cimo que conduz, pela sua vertente norte, diretamente ao lago. Pode-se ou não realizar cimo, conforme as condições da neve e a vontade do praticante. Tanto se se realiza o cimo e desce pela colada do Pico de La Coma de Varilles, como se se faz por Pales de Cabana Sorda (desfiladeiro com paredes muito lisas), a descida sempre conduz até ao lago e refúgio de Cabana Sorda. 2ª jornada: Partindo do refúgio, sobe-se, em ziguezague, a vertente norte do Majol de Cabana Sorda e, em pouco mais de 40 minutos, chega-se ao cimo. Outra opção é continuar a margear em direção ao NO até encontrar o cimo seguinte, o qual apresenta um pouco mais de altura e tem um bom terraço e um desfiladeiro que conduz diretamente para o refúgio.

Descida 1ª jornada: A descida ao refúgio desde o cimo ou pelos amplos desfiladeiros de Cabana Sorda, na sua vertente norte, não apresenta nenhuma grande dificuldade, tendo uma inclinação média de 35°-40° que conduz diretamente ao lago.

Descida 2ª jornada: Tanto a descida do Majol de Cabana Sorda com o do pico ao lado são muito similares, grandes desfiladeiros piramidais com declive regular e constante que não ultrapassa os 40° e possibilitam fazer giros amplos com certa velocidade se a neve assim o permite. A descida para regressar ao ponto de início realiza-se em direção ao sul, sempre a procurar espaços abertos entre o bosque até sair pelo mesmo desfiladeiro de subida e, seguidamente, chegar à estrada.

Zona de estacionamento: (42°35'44.19"N e 1°40'27.00"E).
Desnível de descida: 30-40°

RU:
Спуск по Монжол-де-Кабана-Сорда и смежному пику это легкий маршрут в долине Инклес.

Точка отправления: Этот маршрут рассчитан на два дня, хотя возможно проделать его за один день. Воспользуемся удобным расположением и хорошим состоянием убежища Кабана Сорда, переночуем в нем, чтобы второй день начать с раннего утра. Отправимся в путь от начала шоссе Валь-д'Инклес, где оставим свои автомобили, проехав вглубь столько, сколько позволит время года и состояние снега. Пройдя пешком по шоссе мимо нескольких борд и часовни, слева увидим узкий проход с таким большим количеством снега, что даже весной по нему можно подняться, чтобы набрать высоту и добраться прямо к прудам Саламандрес (basses de les Salamandres). Поднимемся в северном направлении по гребню пика, который обращен прямо к пруду. В зависимости от состояния снега и нашего желания можно добраться до вершины или нет. Независимо от того, будем ли мы спускаться с вершины по перевалу пика Кома-де-Варильес (Coma de Varilles) или по Палес-де-Кабана-Сорда (Pales de Cabana Sorda), в любом случае мы выкатимся к пруду и убежищу Кабана
Сорда. 2 день: покинув убежище, поднимаемся зигзагами по северному склону Монжол-де-Кабана-Сорда и минут через 40 оказываемся на вершине. Другой вариант: продолжаем двигаться по гребню на северо-запад, чтобы достичь следующий пик, который чуть выше предыдущего, и по которому можно так же хорошо спуститься прямо к убежищу.

Спуск в 1 день: Спуск к убежищу с вершины или по широкому полю северного склона Кабана-Сорда не представляет никаких сложностей; средний уклон 35º-40º; выкат прямо к пруду.

Спуск во 2 день: Спуск по Монжол-де-Кабана-Сорда и спуск с вершины по склону
очень похожи: широкие пирамидальные поля с постоянным умеренным уклоном до 40º, который позволяет делать повороты по большому радиусу на определенной скорости, если достаточно снега. Спуск, чтобы вернуться в начальную точку, надо в направлении на юг, проходя по открытым участкам леса, чтобы добраться до того снежного прохода, по которому мы поднимались наверх, и выйти к шоссе.

Зона парковки: (42°35'44.19"N и 1°40'27.00"E)
Высота спуска: 30-40°

Kommentarer

    Du kan eller denne rute